Ласкаво просимо на сайті Gold Wing клуб Україна

Правила клубу

Правила клубу

Членство в клубі зобов’язує до поїздок і гідного представлення нашої країни за кордоном!

ПРАВИЛА ВСТУПУ ТА ЧЛЕНСТВА

У СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВІ «ГОЛД ВІНГ-КЛУБ УКРАЇНИ»

Одеса 2006

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.        Правила регламентують процедуру вступу до членів Товариства, членства в Товаристві, вихід зі складу Товариства, виключення зі складу Товариства, права та обов’язки членів Товариства.

1.2.        Основною метою Правил є організація взаємодії членів Товариства для досягнення основної мети та цілей Товариства відповідно до Статуту Товариства.

1.3.        Правила є внутрішнім документом Товариства та є обов’язковими для виконання всіма членами Споживчого товариства «ГОЛД ВІНГ-КЛУБ УКРАЇНА».

1.4.        Внесення змін або доповнень до Правил є виключною компетенцією Президента Споживчого Товариства.

 

2.     ЧЛЕНСТВО У ТОВАРИСТВІ

2.1.        Членство у Товаристві може бути індивідуальним і колективним.

2.1.1.Індивідуальним членом Товариства може бути кожна фізична особа, яка мешкає в Україні, досягла 16-річного віку, виявила бажання та може приймати участь у здійсненні мети та завдань Товариства. В окремих випадках індивідуальним членом Товариства може бути іноземний громадянин, що в значній мірі допомагає Товариству у досягненні його основної мети та завдань. Рішення про прийняття до членів товариства іноземних громадян здійснюється рішенням Загальних Зборів Товариства за поданням Президента Споживчого Товариства.

2.1.2.Колективним членом Товариства можуть бути господарські товариства, кооперативні, державні та інші підприємства, що поділяють його цілі та інтереси.

 

3.     ПОРЯДОК ПРИЙОМУ У ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА

3.1.        Члени Товариства:

Дійсні члени Товариства– фізичні та\або юридичні особи, що є власниками мотоциклів марки Хонда Голд Вінг будь-якого року випуску та члени їх сімей, прийняті в дійсні члени товариства в порядку, встановленому Статутом товариства та цими правилами.

Члени Товариства– фізичні або юридичні особи, прийняті у члени Товариства в порядку, встановленому Статутом товариства та цими Правилами.

Почесні члени Товариства – фізичні та\або юридичні особи, особливі досягнення яких в їх діяльності узгоджується з основною метою і задачами Товариства, визнані Загальними Зборами Товариства. Почесні члени мають право бути присутніми на засіданнях Правління товариства з правом дорадчого голосу.

3.2.        Прийом у члени Товариства здійснюється Правлінням Товариства на підставі заяви. Крім заяви кандидат у члени клубу подає:

–         Копія документу, що посвідчує особу кандидата (паспорт, картка ID, тощо).

–         Копія технічного паспорту на мотоцикл – для кандидатів у Дійсні члени Товариства.

–         Рекомендаційні листи у кількості не менше двох від Дійних членів Товариства.

3.3.         Заяви про вступ до членів Товариства розглядаються на засіданні Правління Товариства один раз на рік восени. Рішення про прийняття до членів Товариства приймається Правлінням Товариства шляхом голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало проста більшість членів, присутніх на Зборах.

3.4.        Основні умови прийняття до членів Товариства:

–         Подання заяви з відповідними документами, що передбачені у п.3.2. Правил;

–         Внесення основного пайового внеску, відповідно до Статуту Товариства.

–         Внесення обов’язкового вступного внеску, відповідно до Статуту Товариства.

–         Зобов’язання  внесення щомісячних членських внесків у розмірі і в строки, визначені Положенням «Про членські внески».

Оплата вступних і членських внесків може здійснюватися грошима, цінними паперами, іншими речами або майновими правами, що мають грошову оцінку, відповідно до Статуту Товариства.

–         Виконання умов, передбачених п.5.2. Статуту Товариства.

3.5.        Кожному новому члену Товариства видається відповідна атрибутика, що свідчить про належність до членів Товариства. До такої атрибутики належить жилет та значки. Ця атрибутика є власністю Товариства та надається у користування члену Товариства. При виході або виключенні з членів товариства, надана атрибутика повертається Товариству протягом місяця з дня виходу/виключення.

 

4.     ПОРЯДОК ВИХОДУ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ З ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА

4.1.         З метою добровільного виходу зі складу членів Товариства член Товариства подає Правлінню заяву про свій вихід з Товариства. Заява розглядається  в місячний термін з дня отримання такої заяви.

Член Товариства вважається таким, що вийшов із Товариства, з моменту прийняття рішення про такий вихід Правлінням Товариства. На підтвердження виходу з членів Товариства особа отримує копію протоколу (рішення) Правління, засвідчену печаткою Товариства.

Член Товариства, що виключається, у голосуванні участі не бере.

4.2.        Член Товариства може бути виключений з членів Товариства з наступних підстав:

–         Недодержання та грубе порушення Статуту Товариства, що суперечить основній меті на завданням Товариства та/ або дискредитує її.

–         Порушення правил Європейської федерації любителів мотоциклів Хонда Голд Вінг (GWEF).

–         Несплати в строк обов’язкових внесків.

–         Проведення діяльності або окремих дій, що прямо або побічно порушує чинне законодавство України, або законодавство країн – членів Європейської федерації любителів мотоциклів Хонда Голд Вінг (GWEF).

–         Відсутність більш ніж на двох Загальних Зборах членів Товариства без поважної причини.

4.3.        Розрахунок з вибулим Членом Товариства здійснюється не пізніше одного року, що починається з 01 січня року, наступного за роком вибуття Члена з Товариства.

Члену Товариства виплачується його пай натурою, грішми або (за бажанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу, а земельної ділянки –в натурі.

У випадку, коли однією з підстав виключення Члена Товариства є несплати ним обов’язкових внесків, сума паю, що повертається, зменшується на суму боргу по таким внескам.

4.4 При виході або виключенні з членів Товариства, надана атрибутика члена (жилет та значки) повертається Товариству протягом місяця з дня виходу/виключення.

 

5.     ПРАВА ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА

5.1.        Члени товариства мають право:

–         Вийти за складу Товариства.

–         Бути присутніми та приймати участь у Загальних Зборах Членів Товариства.

–         Брати участь у діяльності Товариства.

–         Одержати заробітну плату у відповідності з умовами трудового договору.

–         Одержувати інформацію про діяльність Товариства на підставі письмового запиту, адресованого Президенту.

–         При вступі до членів Товариства одержати відповідну атрибутику члена Товариства, користуватися нею з метою популяризації Товариства та підтвердження приналежності до Товариства.

 

6.     ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА

6.1 Члени Товариства зобов’язані:

–         Суворо дотримуватися Статуту Товариства.

–         Суворо дотримуватися правил Європейської федерації любителів мотоциклів Хонда Голд Вінг (GWEF)

–         Брати участь у діяльності Товариства та бути присутніми на Загальних Зборах.

–         Виконувати свої обов’язки перед Товариствам, пов’язані з участю в його діяльності.

–         Виконувати рішення Загальних Зборів Товариства, виборних органів управління і контролю.

–         Нести відповідальність за одноособні прийняті рішення.

–         Нести відповідальність за неправомірні дії, пов’язані з порушення закону, відповідно до чинного законодавства.

–         Додержуватися норм технічної безпеки, санітарно-гігієнічних норм та правил.

–         Додержуватися правил технічної безпеки.

–      При виході або виключенні з членів Товариства, повернути Товариству надану атрибутику, що свідчить про приналежність до Товариства, протягом місяця з дня виходу/виключення.

ukUK